Pomaklar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Kırklareli Örneği

Author/s:

Year: 2019 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Bu çalışma, Kırklareli ilinde yaşayan Pomakların kültürel örüntülerini anlamak ve açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Pomakların 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’yla birlikte Türkiye’ye göç etme süreçleri incelenmiş ve Pomakların sosyokültürel yapıları açıklanmaya çalışılmıştır. Pomak sosyokültürel yapısının bileşenlerinden olan aile, dayanışma ağları, çalışma biçimleri, din, çeşitli inanışlar ve pratikler, toplumsal törenler ve ritüeller, yemek kültürü, dil gibi sosyal kurumların işlevsellikleri incelenmiş ve bu kurumların birbirleriyle olan etkileşimleri, geçmişten günümüze yaşadıkları değişimler ele alınmıştır. Pomakların genel karakteristiklerinin anlaşılması ve kültürel aktarımın hangi araçlarla ve yöntemlerle gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, bir durum tespiti çalışmasıdır. Pomakların kültürlerini ele alan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi ve derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Kırklareli’ne bağlı ilçe merkezleri ile Pomak köylerinde gerçekleştirilen alan çalışmasında 30 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Pomak kültürünün sosyolojik olarak Anadolu kültürüyle benzerlikler gösterdiği görülmüştür.

Keywords
kültürel yapı, Kırklareli, Pomaklar, sosyokültürel yapı