Avrupa Sinemasında Mülteci Göçü

Author/s:

DOI: 10.51448/tde.2021.3

Year: 2021 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Göç geçmişten günümüze tarihin her döneminde toplumların demografisinde kültüründe siyasetinde etkili olan faktörlerden biri olmuştur. Özellikle sanayi devriminin ardından Avrupa’ya yönelen göçler, I. Dünya Savaşı, 1929 Ekonomik Buhranı ve ardından gelen II. Dünya Savaşı ile kısmen sekteye uğrasa da II. Dünya Savaşından sonra Avrupa ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla tekrar ivme kazanmıştır.
Küreselleşme ile beraber dünyadaki göç hareketleri de yoğunlaşmış ve Avrupa ülkeleri kimi zaman daha müreffeh bir yaşam umuduyla gelen göçmenler, kimi zamanda savaşlar, iç çatışmalar ve siyasal baskılardan kaçan mülteciler için tercih önceliğini sürdürmüştür. Elbette her göç akını, birçok tartışmayı da beraberinde getirmiş ama aynı zamanda toplumsal değişime de kapı aralamıştır.
Bu anlamda söz konusu tartışmaların ve değişimi gözlemlemenin en önemli aracılarından biri de sinemadır. Nitekim sinema göçe ilişkin yaşanılan dönemin ekonomisinden, siyasetinden, yaşanılan değişim ve dönüşümlerin şahitliğini üstlenmekte ve bize yaşanılan dönem hakkında fikir vermektedir.
Bu çalışma, 2008-2018 yılları arasında Avrupa sinemasında mülteci göçü temsillerini anlatan 2 farklı sinema filmi üzerinden mültecilerin yaşamış oldukları sıkıntıların sinemada hangi boyutta verildiği, mültecilerin nasıl betimlendiği, milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmadığının çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2009 Fransız yapımı “Welcome”, 2011 İtalyan yapımı “Terraferma”, içerik analizi ve gösterge bilimsel analizi üzerinden incelenecektir.

Keywords
Sinema, Göç, Mülteci, Avrupa’ya Göç, Welcome, Terraferma