Gençlerin Aile Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Sıralı Lojistik Regresyon Analizi

Author/s: Murat Şentürk, Elif Altundere, Emre Çevik

Year: 2020 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Aile tatmini kavramı bireylerin aile içindeki yaşamlarına, hayat tarzlarına, gündelik hayattaki ilişkilerine ve iş tatminlerine olan etkilerinin kuvvetli olması sebebiyle literatürde çalışılan önemli konulardan birisidir. Aile tatmini üzerine yapılan araştırmalarda aile tatminine pozitif veya negatif etkileri olan faktörler ele alınmaktadır. Literatürde özellikle yaşam tatmini, evlilik tatmini, iş tatmini gibi konuların aile tatmini ile ilişki üzerine çalışılmaktadır. Bu çalışmada, gençlerin aile tatminini belirleyen faktörler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından 2018 yılında 7949 kişiye uygulanan anket verileri kullanılarak gençlerin aile tatminini belirleyen unsurlar Sıralı Lojistik Regresyon kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre gelir düzeyi, gençlerin anne ve babasının eğitim düzeyi, hanede yaşayan kişi sayısı, mutluluk düzeyi, ekonomik durumundan memnuniyet düzeyi gibi değişkenler gençlerin aile hayatından tatmin olmasını etkileyen değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords
aile hayatı, sıralı lojistik regresyon, aile tatmini