Salgın ve Demografi: Yaş Gruplarına Göre COVID-19 Pandemisine Yönelik Algı ve Tutumlar

Author/s: Selman Salim Kesgin, Muhammet Burkay Durak

DOI: 10.51448/tde.2021.1

Year: 2021 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Aralık 2019’dan itibaren küresel gündemin ana konusu olan COVID-19 pandemisi, etkileri ile sosyal, siyasal, ekonomik açıdan dünya tarihinin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yakın tarih itibarıyla daha önce tecrübe edilmeyen, dünya genelinde okulların, ticarethanelerin, ibadethanelerin kapalı tutulduğu, insanların evlerinde kalmaya mecbur kaldığı bir durumun insanlar üzerinde çok farklı açılardan etkileri olmuştur. Devletler de bu süreci yönetmek için çeşitli stratejilerle sağlık, ekonomi, eğitim, gibi alanlarda çeşitli politikalar geliştirmiştir. Bu politikaların, bireylerin ve toplulukların tutumlarının ilgili ülkenin sosyolojik, idari, kültürel, ekonomik yapısına göre farklılaşan etkileri mevcuttur. Salgının küresel ve yerel ölçekte etkilerinin yanı sıra bireylerin ve toplumların gündelik hayatına etkileri de ayrıca ele alınmalıdır. Bu düşünceden hareketle hazırlanan Koronavirüs Salgın Süreci: Algı ve Tutum Anketi 37,292 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmanın verilerine dayanarak hazırlanan bu makalenin amacı COVID-19 pandemisine yönelik algılar ve tutumlar konusunda yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Anket katılımcılarının cevapları SPSS programında analiz edilmiş ve yaş gruplarına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Makale salgının halk nezdindeki tıbbi olmayan etkilerini anlama ve anlamlandırma çabalarının bir parçası olarak da yorumlanabilir.
Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 pandemisine dair algı, tutum ve davranışlarda yaş grubuna göre büyük farklılıklar olmadığı ancak salgının olumsuz psikolojik etkilerinin gençlerde daha fazla hissedildiği gözlenmiştir.

Keywords
Nüfus Sosyolojisi, Koronavirüs, Pandemi, Covid-19, Gençlik Araştırması