Elektronik İnsan Kaynakları Uygulamalarının Algılanan Net Faydaya Etkisi ve Kullanım Kolayliğinin Aracı Rolü: Türkiye Banka Sektöründe Bir Araştırma

Author/s: ,

DOI: https://dx.doi.org/10.51448/tde.2022.6

Year: 2022 Vol: 4 Number: 1

Abstract

21. yüzyılda teknolojinin gelişmesi, bilgisayar kullanımının artması, internetin yay- gınlaşması ve küreselleşmenin etkisiyle iş hayatında büyük değişmeler yaşanmış- tır. Bu değişimler sayesinde geleneksel yöntemler terk edilmiş yerine daha kolay ve pratik çözümler sunan uygulamalar tercih edilmiştir. Örgütlerin ve çalışanların alışkanlıkları da bu durumdan etkilenmiştir. Geleneksel insan kaynakları yönetimi tamamen karlılık odaklı, insanları sadece üretim faktörü olarak gören ve çoğunluk- la evrak işleriyle ilgilenmekteyken günümüzde uygulanan elektronik insan kaynak- ları yönetimi çalışanların, işletmenin ve hizmet verilen kurum veya müşterilerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye odaklanmıştır. Bu çalışmada elektronik insan kaynak- ları (Operasyonel E-İK, İlişkisel E-İK ve Dönüşümsel E-İK) uygulamaları ile algılanan net fayda etkisi arasındaki ilişkide kullanım kolaylığının aracı rolü incelenmiştir. Bu çalışmada sırasıyla elektronik insan kaynakları uygulamalarının modellenmesi, amacı, önemi, kapsam çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama süreci, veri analiz işlemleri ve sınırlılıkları incelenmiştir.

Keywords
Elektronik İnsan Kaynakları Uygulamaları, Algılanan Net Fayda, Kullanım Kolaylığı