Bir Alışveriş ve Yaşam Merkezi Sonrasında Mekânsal Pratiklerde Değişim: İsfanbul Örneği

Author/s:

Year: 2020 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Mekân, kullanıcılarının pratiklerini belirleme potansiyeline sahiptir. Bir kentin ya da kentsel bölgenin barındırdığı mekânlar, o kentte ya da kentsel bölgede yaşayanların gündelik yaşamını şekillendiren önemli unsurlardandır. Son yıllarda kentlerde en büyük alanları işgal eden mekânlardan biri olan alışveriş merkezleri, kent sakinlerinin mekânsal pratikleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu durum alışveriş merkezlerinin pek çok açıdan tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada açık cadde konseptinin yanında eğlence ve yaşam kompleksi niteliğiyle diğer pek çoğundan ayrılan bir alışveriş merkezi olma özelliğine sahip İsfanbul’un hizmete açılmasının ardından bölgede yaşayan kent sakinlerinin günlük kentsel mekân kullanım pratiklerindeki değişimlerin anlaşılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı çalışmada görsel tekniklerden de yararlanılmıştır. Sonuç olarak İsfanbul’un, söz konusu kent sakinlerinin kentsel pratiklerinde dikkate değer değişiklikler yaptığı anlaşılmıştır. Bu değişikliklerin yorumlanması, öznelerin pratiklerinin şekillenmesinde mekânın rolünün anlaşılması ve yeni kamusallıkların sorgulanması açısından önem taşımaktadır. Mekânın kent yaşamındaki belirleyiciliğinin anlaşılması ve günümüzün önemli tartışma başlıklarından biri olan alışveriş merkezlerinin toplumsal anlamının sorgulanması bu çalışmanın temel tartışma konularıdır.

Keywords
İsfanbul, mekânsal pratik, kentsel pratik, alışveriş merkezi, yaşam merkezi, tema park