Tarihsel Süreçte Gelir ve Servet Eşitsizliği ve Eşitsizliğin Kavramsal Dönüşümü

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Özet

Bu çalışma bir fenomen olarak eşitsizliğin, anaakım iktisadi analizin merkezine geliş sürecinde yaşadığı dönüşümleri incelemektedir. Çalışmanın iddiası, tüm zaman di- limlerinde benzer olguları karşılıyor gibi görünse de modern anlamda gelir ve servet eşitsizliğinin sanayi sonrası ekonomilere ait yeni bir fenomen olduğu yönündedir. Araştırma bu iddiayı bir taraftan klasik dünyada eşitsizlik ve adalet kavramlarına bakış, öte yandan sanayi öncesi ve sonrası ekonomilerde eşitsizliklerin sahip olduğu farklı dinamikler üzerinden ayrışmaları vurgulayarak desteklemektedir.

Klasik dünyada eşitlik, eşitsizlik ve adalet kavramlarına bakış, erken modern ekono- milerde karar alıcıların gündemindeki yeri, son olarak gelir ve servet eşitsizliğinin nedenleriyle sonuçlarının zamana göre ayrışması, eşitsizliği zamandan ve zeminden bağımsız olarak değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır. Bu noktada, eşitsizlik araştırma- larının insan ve zaman faktörünü veri kabul etmemesi, tarihsel tecrübeden yararlan- mayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca modern anlamda eşitsizlik hesaplamalarının büyük ölçüde sanayi sonrası ekonomilerin dinamikleriyle daha uyumlu olduğu, erken mo- dern dönem ekonomilerindeki dinamiklerin kendi bağlamında değerlendirilmesi- nin daha sağlıklı olacağı da altının çizilmesi gereken bir diğer iddiadır.

Keywords
•Eşitsizlik •Gelir ve Servet Eşitsizliği •Simon Kuznets •Sanayi Devrimi