Ergenlerdeki Dini İnanç ve Tutumların Yaşam Doyumu ile İlişkisi

Author/s: Enes Sarıgül, Mune Aktay

Year: 2023 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Özet

Araştırmada, ergenlerin dindarlık düzeyleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yaşayan 16-17 yaş arasındaki rastgele yöntemle seçilen 300 ergen birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel bilgi formu, Diener ve diğerleri (1985) tarafından geliştirilmiş ve Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmaktadır. Ayrıca katılımcıların dindarlık düzeyini belirlemek için Ayten (2009) tarafından oluşturulan Kısa Dindarlık Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların dindarlıkları ile yaşam doyumları arasında pozitif, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Dindarlığın yaşam doyumu üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre dindarlık ile yaşam doyumu arasında yakın bir ilişki olduğu ve dindarlığınyaşamdoyumunudoğrudanetkileyebilecekbirkavramolduğusöylenebilir.

Keywords
•Emile Durkheim • Sosyoloji Bilimi • Toplumsal İşbölümü • İntihar