Dört Kurucu Figür ile Sosyoloji Tarihine Yolculuk

Author/s:

Year: 2021 Vol: 3 Number: 1

Her bilim dalının olduğu gibi sosyoloji biliminin de ortaya çıkışını ve gelişimini sağlayan bir dizi tarihsel koşul mevcuttur. Bu bilimin ortaya çıkmasını sağlayan söz konusu koşullar, kalıplaşmış geleneksel görüş ve öğretilerin yıkılmasını sağlayan bilimsel devrimler; temelinde eleştirel rasyonalizmin var olduğu ve mevcut toplumsal düzene aklı temel alarak eleştiriler yönelten aydınlanma felsefesi; kırdan kente yapılan göçlere, yeni bir sınıfın ortaya çıkmasına, üretim sürecinde yaşanan yabancılaşmaya kısacası toplumların sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapılarında köklü değişmelere sebep olan Endüstri Devrimi ve toplumsal dayanışmayı/düzeni yıkarak anomiye sebebiyet veren siyasal devrimlerdir. Özellikle Endüstri Devrimi ve siyasi devrimlerin sebep olduğu problemler oluşan yeni yapıyı anlama ve yönetme ihtiyacına binaen ortaya çıkmış ve toplumsalın bilgisine olan ihtiyaç artmıştır. Dolayısıyla sosyoloji bilimi düşünsel, iktisadi ve siyasi devrimlerin yaşandığı bir süreçte Batı Avrupa toplumlarında zuhur eden problemleri Aydınlanma düşüncesinin ilkeleri doğrultusunda çözüme ulaştırma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sosyolojiyi daha iyi anlamak ve anlamlandırabilmek için onun tarihine bakmak zaruri bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç doğrultusunda gerek yabancı literatürde gerekse Türkçe literatürde sosyoloji tarihine mercek tutan birçok eser mevcuttur.