Çağdaş İslam Düşüncesi Bağlamında İslami Pedagoji ve İnsan

Author/s:

Year: 2023 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Özet

İnsan doğasının eğitilebilir olduğu düşüncesi doğrultusundan hareketle erken yaşta bunun daha kolay olduğu kabul edilir. Pedagojide bu anlayışla bağlantılıdır. Pedagoji, çocukların eğitimi ve eğitim bilimlerini ifade eden kavramdır. İslami Pedagojide çocuğu hem öteki dünya hem bu dünya hayatına hazır hale getirmek temel amaç olarak görülür. Çağdaş İslam Düşünürleri, bir olgu olarak İslam’ın nasıl öğretilmesi gerektiği ile İslam’ın anlaşılmasına yönelik problematiği üzerinde durmuşlar bu meyanda çeşitli düşünce teatilerinde bulunmuşlardır. Din eğitiminin temelinde hakikati arama ve hakikat üzere yaşama ideallerinin olması gerektiğini savunan eleştirel din eğitimi vardır. Geleneksel eğitim dinin öğretilmesi gereken boyutunu ve asıl yönünü öğretmekten sapmıştır. Bu çalışma ile Eleştirel pedagoji perspektifinden Çağdaş İslam Düşüncesinde İslami pedagoji ve İnsan konusu ele alınmaya çalışılmıştır. Bu minvalde tarihte bilim ve medeniyette merkez üssü olmuş İslam Dünyası, geçmişteki tecrübelerinden ders alarak yeniden ayağa kalkma becerisini göstermelidir lakin bu amacı gerçekleştirecek ideal eğitim modeli nasıl olmalıdır? Nasıl ve hangi yöntem esas alınarak eğitim süreçleri düzenlenmelidir? Çağdaş İslam Düşüncesine göre geri kalmışlık temel sorundur, bu sorunun çözümüne dair pedagojik yöntem nedir? İslam Dininin ana kaynağı Kur’an, öğrenciler/bireyler tarafından günün şartları doğrultusunda hayata cevap veren bir anlam bütünlüğü içinde kabul edilmekte midir? Çalışmamızda Çağdaş İslam düşünürlerinin İslami pedagoji ye dair ortaya koymaya çalıştıkları fikirleri üzerinde durulmuştur. Eleştirel pedagoji bağlamında eğitim, Çağdaş İslam Düşüncesi hakkında alan yazın incelenmesi mantığıyla hazırlanmış nitel bir araştırmadır. Tüm hayatı kapsayan bir alan olan ve bireysel, toplumsal ve evrensel yönü bulunan dinin nasıl öğretileceği hakkında yapılan tartışmalara dikkat çekmekle birlikte İslam dünyasının geri kalmışlığının temelinde yatan problemlerin başında İslami pedagoji deki açmazların görüldüğü tarihsel süreçte ve günümüzde başarılı denilebilecek pratik çözümler üretilebilmiş midir/üretilebilecek midir? İslami pedagojiye yönelik bir model oluşturulması bağlamında yeni çalışmaların yapılması ve konunun enine boyuna tartışmaya açılması açısından çalışmamız önem arz etmektedir.

Keywords
•İslam •İslami Pedagoji •Din Eğitimi •Çağdaş İslam Düşüncesi •Eleştirel Pedagoji