Türkiye’de Tutunma Stratejisi Olarak Evlilik: Mülteci Evliliği

Author/s:

DOI: https://dx.doi.org/10.51448/tde.2022.3

Year: 2022 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Mülteci kadınları sığındıkları ülkelerdeki topluma ve toplumsal ilişkilere uyum süreçlerinin hangi dinamikler ile gerçekleştiğini Suriyeli mülteci kadınlarla görüşme yapılarak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın temel problemini, Türkiye’de tutunma stratejisi olarak göçmen evliliğinin incelenmesidir. Araştırmanın temel problemi kapsamında Türkiye’ye göç eden Suriyeli kadınların hayata tutunma biçim- leri incelenecek olup, bu tutunma stratejilerinden evliliği kullanıp kullanmadıkları tespit edilecektir. Bu araştırmada sosyal bilimler alanındaki bilimsel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formu toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Bu çalışmada to- planan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları- na göre Türkiye’ye göç eden Suriyeli mülteci kadınlar buradaki hayata tutunma ve uyum sağlama konusunda evliliği tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Mülakatlar sonrası mülteci kadınlar arasında evliliğin uyum ve tutunmayı kolaylaştırdığı du- rumlar olmuştur. Ama evliliğin uyum ve tutunma konusunda pozitif bir etkisinin ol- madığı durumlar da ortaya çıkmıştır. Bunun dışında mülteci kadınlar evlilik yolunu tercih etseler bile sosyal anlamda dışlanmaya da maruz kalmaya devam etmektedirler.

 

 

Keywords
Göç, Göçmen, Mülteci, Tutunma, Kadın