Kente Tutunamayanlar: Konya Örneğinde Madde Bağımlılığı ve Göç İlişkisi

Author/s: Hatice Arslan

Year: 2020 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Türkiye’de iş bulmak ve daha iyi şartlarda yaşamak umuduyla yapılan iç göçler çarpık kentleşme, gecekondulaşma, işsizlik, eğitimsizlik, kültür çatışması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Kentte aradığını bulamayan ve kent yaşamına adapte olamayan insanlar dışlanmış ve ötekileştirilmiştir. Başka bir ifadeyle kente tutunamayan bu göçmenler kimi zaman madde kullanma ve bağımlı olma riski ile karşı karşıya kalmıştır. Madde kullanımı ve bağımlılık sorununun her geçen gün arttığı Konya’da, ilin aldığı göçlerin büyük çoğunluğunun Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinden olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmada, 1980-2000 yılları arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Konya’ya göç eden ailelerde göç olgusunun madde kullanımına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, kartopu örneklem tekniği ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinden Konya’ya göç etmiş olan 8 madde bağımlısı bireye ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler yazıya aktarılmıştır. Yapılan analiz sonucunda “Demografik Bilgiler, Ailelerin Göç Etme Nedenleri, Göç Sonrası Yaşanan Dil Problemi, Göç Sonrası Ekonomik Durum, Madde Bağımlılığı ve Göç Etkisi, Madde Kullanmaya Başlama Yaşları ve Nedenleri, Madde Bağımlılığı ve Suç İlişkisi, AMATEM Sorunu ve Öneriler, Aile İçi İlişkiler ve Empati” temaları oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda göçün, madde bağımlılığında bir risk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
iç göç, Konya, kente uyum, bağımlılık, madde kullanımı