İstanbullu Gençlerin Kent İmgesi: Kağıthane Örneği

Author/s:

Year: 2022 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Bu çalışmada İstanbullu gençlerin kent imgesi Kağıthane örneği üzerinde incelenmiştir. Gençlerin kent imgesi, (1) İstanbul imgesi, (2) Kağıthane imgesi, (3) İstanbul’u keşfetme, (4) İstanbul’u deneyimleme ve (5) hafızalardaki İstanbul olmak üzere 5 tema altında ele alınmıştır.

Bu çalışmada görsel sosyoloji yöntemi ve nitel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır. 18 katılımcı ile yüz yüze görüşmeler yapılıp haritalar çizdirilmiş, fotoğraflar çektirilmiş ve derinlemesine mülakat yapılmıştır. Haritalar ve fotoğraflar görsel sos- yoloji yöntemi ile analiz edilmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde imge, keşif, deneyim, bellek ve fotoğraf kavramları değerlendirilmiş. İkinci bölümde görsel sosyolojinin yöntem ve tekniği anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise saha çalışması sırasında elde edilen bulgular katılımcıların çizdiği haritalar ve çektiği fotoğraflar ile birlikte okuyucuya sunulmuştur. Sonuç bölü- münde ise araştırma bulguları değerlendirilmiştir.

Araştırma sonucunda gençlerin İstanbul imgesinde üretim değil tüketim mekanlarının ön planda olduğu fark edilmiştir. İstanbul’un karmaşık bir yapıya sahip olduğu, bu karmaşık yapının iki ayrı uç olarak ifade edilmesine rağmen kimsenin kendini bir taraf olarak belirtmediği dolayısıyla bir kimliğe dönüşmediği tespit edilmiştir. İstanbul’un hızla değişen yapısına gençlerin uyum gösterdiği, değişen siluete alıştıkları gözlemlenmiştir. Gençlerin kenti çalışırken deneyimledikleri, imge ile deneyimin genellikle örtüşmediği ortaya çıkmıştır. İmge ile deneyimin birlikte görüldüğü yerler olarak AVM’ler ve türbeler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca fotoğraf çekmenin kenti keşfetme ve deneyimlemede büyük bir etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords
Kent imgesi • Keşif • Deneyimleme • Hafıza • Fotoğraf • Görsel sosyoloji