Barriers to early intervention services: The case of immigrant children with developmental delays in the United States

Author/s:

Year: 2022 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Erken müdahale hizmetleri, gelişmsel geriliği olan bebek ve küçük çocukların ih- tiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu makale, ABD’de göçmen aileler ile göçmen olmayan ailelerin çocukları arasındaki sağlık hizmetlerine erişim farkının erken müdahale hizmetleri için de söz konusu olup olmadığını anlamaktır. Bir göçmen ülkesi olan Amerika Birleşk Devletleri’ndeki genel tablo, göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler için fikir verici olabilir. İlk olarak özel sağlık gereksinimi olan göçmen ya da azınlık statüsüne sahip çocukların sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili literatür incelenmektedir. İkinci olarak, azınlık statüsüne sahip olmakla erken müdahale hizmetlerine erişim arasındaki ilişkiye dair literatür değerlendi-rilmektedir. Bu literatür taraması ABD’de azınlık statüsünün çocukların sağlık ve erken müdahale hizmetlerine erişimini engelleyebileceğini göstermektedir. Benzer şekilde Türkiye başta olmak üzere göçmen çocuklarının sayısının yüksek olduğu ülkelerde göçmen çocukların acil sağlık ihtiyaçlarına erişiminin önündeki engeller incelenmelidir.

Keywords
Erken müdahale hizmetleri • ABD’deki göçmen çocuklar • Gelişim Geriliği • Engellilik