Eğlencenin Akılcılaşması, Eğitimin Yeniden Büyülenmesi: Eğitlence

Author/s: Elif Demirtaş

Year: 2020 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Eğitimin ve eğlencenin bir aradalığını ifade eden “eğitlence” (edutainment) kavramı 1970’lerle birlikte gündeme gelmiş ve farklı alanlardaki uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır. Eğitlence yaklaşımının gelişmesinde eğitim ve eğlence anlayışının ve kurumlarının kendi içerisinde geçirdikleri değişimler etkili olmuştur. Eğitlence aynı zamanda kentsel mekânda turistik yerler, alışveriş merkezleri, müzeler, tema parklar, sanat-beceri atölyeleri gibi kültür, eğitim ve eğlence ekseninde yenilenerek birbirine yakınlaşan/benzeşen ortamların bir bileşeni olmaktadır. Bu bakımdan eğitlence uygulamaları, tüketim mekânlarındaki birbirine geçiş sürecinin önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, eğitlence yaklaşımının ve uygulama alanlarının yaygınlaşmasındaki süreci tüketim kültüründeki değişimler içerisinde değerlendirerek eğlence ve öğrenme anlayışını nasıl etkilediğini anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada eğitlence yaklaşımı, birbiriyle bağlantılı olarak gelişen üç adımda, Ritzer’in kavramları eşliğinde incelenmektedir. İlk olarak eğitim ve eğlencenin birlikteliği tüketim araçlarındaki “birbirine geçme” süreciyle değerlendirilmektedir. Sonrasında, bu süreçle birlikte gelişen yeni tüketim anlayışında eğlencenin “akılcılaşması”, eğitimin ise “yeniden büyülenmesi” durumu ele alınmaktadır. Son olarak akılcılaşan eğlence ve bir gösteri olarak eğitim anlayışının buluştuğu eğitlence pratiklerinin öğrenme biçimlerine olası etkileri tartışılmaktadır. Sonuç olarak, eğitlence uygulamaları eğitimin eğlenceli, eğlencenin de eğitici olması gerekliliğine yönelik bir anlayışı yaygınlaştırmakta ve tüketim mekânlarındaki birbirine geçen alanların önemli bir bileşeni haline gelmektedir. Tüketim mekânları aracılığıyla gündelik hayattaki geçerliliğini artırmakta olan bu yeni uygulamaların modern kentte yaşayan bireylerin yeni ihtiyaçlarına biçimsel olarak uygun bir görünüm yaratmakla birlikte niteliksel olarak yetersiz kaldığı ve sürekli yeni ihtiyaçlar üreten bir yapıda konumlandığı görülmektedir.

Keywords
eğlence, tüketim araçlarında “birbirine geçme”, akılcılaşma, yeniden büyüleme, tüketim kültürü, tüketim mekânları