1980 Sonrasi Küreselleşmenin Etkisi İle Güçlenen Neoliberal Politikalarin Sosyal Devletin Rolüne Etkisi ve Küresel Sivil Toplumun Or taya Çıkışı

Author/s:

DOI: https://dx.doi.org/10.51448/tde.2022.4

Year: 2022 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Sivil toplum kavramı çok eski dönemlerde ortaya çıkmış olmasına rağmen, küre- selleşmenin etkisi ile 1980’li yılların sonlarında dünya gündemine gelmeye başla- mıştır. Bu döneme kadar devlet denilince akla sosyal hayatı düzenleyen bir otorite gelmekteydi. Ancak zaman içerisinde yaşanan karmaşıklıklar ve ekonomik nedenler ile devletin toplumsal sorunları çözmede yetersiz kalması, küresel sivil toplum kav- ramını gündeme getirdi. Bu çalışmada sivil toplum ve devlet ilişkisini ele alırken öncelikle ilkel toplumların tarihsel süreç içerisinde belirli toplumsal hareketler ile siyasallaşarak devletin doğuşuna neden olması ve devlet kavramının gelişimini, bu- radan hareketle sivil toplum kavramının tarihini, liberal ve neoliberal politikalar etkisinde devletin sahip olduğu rolü, küreselleşme ile gelişen küresel sivil toplum kavramı bağlamında sivil toplum ile devletin göz ardı edilemez ilişkisini inceleye- ceğiz. Çalışma sonucunda sivil toplum kavramının, sosyal hayatın düzenlenmesi, toplumsal sorunların ele alınması ve bu toplumsal sorunlara küresel boyutta çözüm aranması süreçlerinde devlet kavramının karşısında etkinliğinin arttığını göreceğiz.

 

Keywords
Küreselleşme, Neoliberalizm, Sivil Toplum Kuruluşları